Petr Bílek - Opravy počítačů a notebooků, Turnov a okolí

Přestal vám fungovat stolní počítač nebo notebook ?

Přišli jste o cenná data a potřebujete je obnovit ?

Chová se váš počítač divně, chytili jste virus ?

Chcete přeinstalovat Windows ?

S tím vším vám mohu pomoci

Volejte 777 248 100

Reklamační řád

 

1.) Zhotovitel

Petr Bílek – IČ 75849461

Turnov, Modřišice 59, PSČ 511 01

 

Za účelem informování zákazníků o podmínkách a způsobu reklamace vydává tento REKLAMAČNÍ ŘÁD.

Reklamační řád je součástí obchodních podmínek a upravuje postup, práva a povinnosti zhotovitele a zákazníka, při uplatňování a vyřizování reklamací kvality a správnosti poskytovaných služeb. Zhotovitel je oprávněn reklamační řád upravovat a měnit. Změnu reklamačního řádu zveřejňuje zhotovitel na svých internetových stránkách,  nejpozději v den účinnosti změny.

 

2.) Předmět reklamace

Předmětem reklamace může být podezření zákazníka na nedostatky v plnění smluvních ustanovení týkajících se nabízených produktů a služeb, nesplnění dohodnutých podmínek. Reklamace lze uplatnit na veškeré služby nabízené na stránkách www.pbilek.cz za úplatu.

 

3.) Způsob podání reklamace

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, nejpozději však do 6 měsíců od data převzetí zboží. Datem převzetí se rozumí datum kdy zákazník převezme opravu zpět. Zákazník může reklamaci nebo stížnost podat jedním z následujících způsobů:

 

  • Telefonicky na čísle: +420 777 248 100
  • Elektronickou poštou na adresu: servis@pbilek.cz
  • Písemně na adresu společnosti Petr Bílek, Turnov, Modřišice 59, PSČ 511 01

 

4.) Způsob vyřízení reklamace

Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dní a nejpozději v poslední den lhůty zaslat zákazníkovi své stanovisko k podané reklamaci, pokud není v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Ve výjimečných případech, kdy není možné reklamaci vyřídit ve stanovené lhůtě, oznámí zhotovitel zákazníkovi důvod, proč nebylo možné reklamaci vyřídit ve stanovené lhůtě. Současně uvede náhradní lhůtu na vyřízení reklamace, pokud je to možné. Na reklamaci odpoví zhotovitel písemnou nebo jinak dokumentovatelnou formou.

 

5.) Základní náležitosti podání reklamace

Reklamace zákazníka musí obsahovat jeho identifikační údaje.

 

  • Jméno a příjmení (v případě firmy její název a IČ).
  • Číslo faktury, daňového dokladu, či dokladu o platbě.
  • Telefonní číslo, emailovou adresu či poštovní adresu.

 

Jestliže nebudou předloženy nebo poskytnuty údaje podle výše zmíněného bodu, vyzve zhotovitel zákazníka k jejich doplnění. Do doby poskytnutí kompletních údajů společnosti neplyne lhůta k vyřízení reklamace.

 

6.) Náklady spojené s řešením reklamace

Náklady na vyřešení reklamace nese zhotovitel. Vyhrazuje si však právo účtovat náklady spojené s vyřízením reklamace zákazníkovi v případě, že stejným zákazníkem bude opakovaně podána stejná reklamace bez uvedení nových relevantních zjištění nebo skutečností, dále v případě zjevně neoprávněné reklamace.

 

7.) Postup při námitce zákazníka vůči vyřízení reklamace - odvolání

Pokud není zákazník spokojen s výsledkem reklamačního řízení, má možnost proti tomu bez zbytečných odkladů zaslat písemné odvolání:

 

  • Elektronickou poštou na adresu: servis@pbilek.cz
  • Písemně na adresu společnosti, Petr Bílek, Turnov, Modřišice 59, PSČ 511 01

 

Jestliže zhotovitel námitku vůči vyřízení reklamace nevyřídí ve lhůtě 60 dní, zavazuje se zákazníka informovat o stavu věci. Po ukončení šetření zašle zhotovitel zákazníkovi odpověď, ve které oznámí způsob vyřízení námitky.

 

8.) Platnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád je platný od 11.11.2018, včetně.

 

9.) Závěrečné ustanovení

Reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách www.pbilek.cz. O změnách v Reklamačním řádu bude zákazník informován pouze prostřednictvím internetu. Řešení reklamací se řídí vždy aktuální verzí Reklamačního řádu, která je platná v době přijetí reklamace. Všechna ustanovení Reklamačního řádu jsou v souladu s platným Obchodním zákoníkem.

 

www.pbilek.cz © 2018

Stránky vytvořil Pavel Bílek